Home

Church of Ireland Home

Press Releases

Tionscadal Logainmneacha na bParóistí / Parish Placenames Project

Bhí seoladh Tionscadal Logainmneacha na bParóistí i dTeampall Mhuire, Ceatharlach, Dé Sathairn, 2 Aibreán 2016 i ndiaidh Cheiliúradh na hEocairiste. mar chuid den Fhéile Phan–Cheilteach.

Tionscadal uaillmhianach é Tionscadal Logainmneacha na bParóistí chun liostáil dátheangach a dhéanamh ar pharóistí uile Eaglais na hÉireann.   A bhuíochas do Chomhlacht Ionadaíoch na hEaglaise (CIhE) ionchorprófar an liostáil dátheangach – maille le mínithe ar théarmaí Gaeilge –  isteach in Eolaí Eaglais na hÉireann.

Cuirfear an obair seo i gcríoch ar bhealach céimnithe, deoise i ndiaidh deoise.   Tá sé i gceist go mbeadh an liostáil mar acmhainn tagartha ag paróistí ar mian leo an leagan Gaeilge d’ainm an pharóiste a úsáid ar an idirlíon, ar chlár fógraí, i nuachtlitreacha etc.  Déanfar an chéad tástáil den tionscadal ar Dheoisí Chaisil, Fhearna agus Osraí agus tá an chéad dréacht comhairliúcháin ar fail ar www.gaeleaglais.ie    Féachtar air mar chéad–iarracht mheasartha, thrialach agus fáilteofar roimh aiseolas.

Dúirt an Fíor–Oirmhinneach Michael Burrows, Easpag Dheoisí Chaisil, Fhearna agus Osraí: “Tús le tionscadal uaillmhianach agus fíorluachmhar í an ócáid seo.  De réir mar a fhaighimid tuiscint níos fear ar ár logainmneacha, maille lena ndraíocht is a n?áille,gheobhaimid tuiscint níos fearr ar ár bpréamhacha mar phobail sheasmhacha, bríomhara  creidimh.   Is minic a shnaidhmeann eolas ar logainmneacha  sinne leosan a chéad–bhunaigh teampall i gceantar áirithe agus, ar an dóigh sin,  cabhraíonn sé linn lorg na naomh a leanúint.”

Dúirt Dáithí Ó Maolchoille, Cathaoirleach an Chumainn: “Ag foghlaim dúinn ón Eaglais sa Bhreatain Bheag, a spreag scéim mar seo i 2008, samhlaíonn Cumann Gaelach na hEaglaise go dtiocfaidh fás nádúrtha faoi Thionscadal Logainmneacha na bParóistí agus go gcuirfidh sé le stair onórach Eaglais na hÉireann i gcaomhnú is i gcur chun cinn na Gaeilge.  Tugann sé teachtaireacht rí–fheiceálach faoi éagsúlacht teanga agus freagraíonn sé don oscailteacht atá le sonrú san Eaglais faoi láthair i leith na Gaeilge.”

Féadfaidh aon pharóiste ar mian leis tuairim a nochtadh nó moladh a dhéanamh i dtaobh an tionscadail dul i dteagmháil le Caroline Nolan, Oifigeach Forbartha Gaeilge, gaeleaglais@gmail.com

Parish Placenames Project
Parish Placenames Project

Griangraif:  ó chlé: An tUrr Ian Coulter, an Fíor–Oirmhinneach Michael Burrows, Dheoisí Chaisil, Fhearna agus Osraí, agus an tUrr Helen Oxley. 

Photo: left to right: Rev Ian Coulter, the Rt Rev Michael Burrows, Bishop of Cashel, Ferns and Ossory, and the Rev. Helen Oxley.

The launch of the Parish Placenames Project took place at St. Mary’s Church, Carlow on Saturday, 2 April 2016 after the celebration of the Eucharist, as part of the Pan–Celtic Festival.

The Parish Placenames Project is an ambitious project to create a bilingual listing of all of parishes of the Church of Ireland.  Through the cooperation of the Representative Church Body (RCB) the bilingual listing – with explanations of the Irish terms – will be incorporated into the Church of Ireland Directory.

The work will be carried out in a staged process, on a diocese by diocese basis.  It is intended that the listing will act as a resource for parishes which may like to include the Irish name of the parish on the website, notice–board, newsletter, etc.  The first ‘testing ground’ for this project is the Diocese of Cashel, Ferns and Ossory and the first consultation lists are available on www.gaeleaglais.ie.   It is intended as a modest first attempt and feedback in encouraged. 

The Right Rev Michael Burrows, Diocese of Cashel, Ferns and Ossory, said, “This event marks the beginning of an ambitious and invaluable project. As we develop a better understanding of our place names with all their fascination and beauty, we will have a richer sense of our origins as resilient and vibrant communities of faith. Such knowledge of place names often connects us to those who originally established the church in a particular area, and thus helps us to walk more closely in the footsteps of the saints.”

Dáithí Ó Maolchoille, Chair of the Cumann, said, “Learning from the Church in Wales, which encouraged such a scheme in 2008, the Cumann envisages that the Parish Placenames Project will grow organically and enhance the honourable history of the Church of Ireland in preserving and promoting the Irish language.  It sends out a very visible message of language diversity, and responds to the current openness to the Irish language in the Church.”

Any parish that wishes to comment on the proposals should get in contact with Caroline Nolan, Irish Language Development Officer, via gaeleaglais@gmail.com

CUMANN GAELACH NA hEAGLAISE / The Irish Guild of the Church

Cúlra

Bunaíodh Cumann Gaelach na hEaglaise sa bhliain 1914 chun (1) meon na Sean–Eaglaise Ceiltí a choimeád beo in Eaglais na hÉireann agus baill na hEaglaise a chuireann spéis sa Ghaelachas a bhailiú le chéile, (2) úsáid na Gaeilge a leathnú san Eaglais, (3) iomainn agus ábhar diaga eile a bhailiú ó litríocht na Gaeilge agus (4) ceol agus ealaíon Éireannach a chur ar aghaidh in imeachtaí na hEaglaise.

Background Information 

Cumann Gaelach na hEaglaise: The Irish Guild of the Church was founded in 1914 to (1) promote all that tends to preserve within the Church of Ireland the spirit of the ancient Celtic Church and to provide a bond of union for all members of the Church of Ireland inspired with Irish ideals, (2) promote the use of the Irish language in the Church, (3) collect from Irish sources suitable hymns and other devotional literature, (4) encourage the use of Irish art and music in the Church.

Caroline Nolan

Oifigeach Forbartha Gaeilge
+353 (0)85 1632772

+353 (0)26 45741

www.gaeleaglais.ie

Aonghus Dwane

Rúnaí Oinigh
+353 (0)87 6232841

dwane.aonghus@gmail.com

www.gaeleaglais.ie

Our use of cookies

Some cookies are necessary for us to manage how our website behaves while other optional, or non-necessary, cookies help us to analyse website usage. You can Accept All or Reject All optional cookies or control individual cookie types below.

You can read more in our Cookie Notice

Functional

These cookies enable core functionality such as security, network management, and accessibility. You may disable these by changing your browser settings, but this may affect how the website functions.

Analytics cookies

Analytical cookies help us to improve our website by collecting and reporting information on its usage.